lydia's dance center

Privacywetgeving

Privacy- wetgeving

Privacywetgeving

Lydia’s Dance Center hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van leden worden door Lydia’s Dance Center verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinden;
* Presentielijsten;
* Incasso;
* Klantcontact en communicatie;
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
* Wettelijke verplichtingen;
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lydia’s Dance Center de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

* Voornaam,
* Achternaam;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* Geboortedatum;
* Adres;
* Geslacht;
* IBAN rekeningnummer.

Je persoonsgegevens worden door Lydia’s Dance Center opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of lidmaatschap.
Voor leerlingen die hun lidmaatschap hebben beëindigd, bewaren we de gegevens voor maximaal twee jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Beeldmateriaal

Aan de leden vragen wij toestemming om ze te fotograferen en deze foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters).
Dit heeft als gevolg dat leden die te kennen geven geen toestemming hiervoor te verlenen, bijvoorbeeld met een leerlingenvoorstelling meedoen niet herkenbaar op de website geplaatst zullen worden met als nadeel dat je geen foto’s van jezelf kunt downloaden of anderszins op kunt slaan. Ook geven wij altijd te kennen dat fotograferen tijdens voorstellingen en (open) lessen niet is toegestaan. Tevens kunnen leden per e-mail een verzoek indienen voor verwijdering van foto’s die op de website gepubliceerd staan.


Website

Op de website van Lydia’s Dance Center maken wij gebruik van cookies. Met deze cookies kunnen we je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lydiasdancecenter.nl, dan verwijderen we deze informatie.


Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan:

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking va uw persoonsgegevens sturen naar:

info@lydiasdancecenter.nl

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Contactgegevens

Lydia’s Dance Center

Gonnetstraat 5
2022 AK Haarlem
info@lydiasdancecenter.nl

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lydia’s Dance Center houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de website wordt de volledige privacyverklaring zichtbaar en openbaar geplaatst zodat alle leden kunnen zien dat er persoonsgegevens verzameld worden (indien van toepassing) en wat er met de data gedaan wordt.